Menu Language

Allmänna villkor

Denna webbplats drivs och kontrolleras av GlaxoSmithKline (GSK) från företagets huvudkontor i Storbritannien. GSK garanterar inte att materialet på webbplatsen lämpar sig för eller är tillgängligt från andra länder. Den som besöker denna webbplats från annat land gör det på eget initiativ och ansvarar själv för att gällande nationella lagar uppfylls, om och i den utsträckning som sådana lagar är tillämpliga.

GSK anstränger sig i rimlig grad för att hålla Sensodyne-webbplatsen uppdaterad men garanterar inte på något sätt att innehållet på webbplatsen är korrekt eller felfritt.

Användning av Sensodyne-webbplatsen sker på användarens egen risk. GSK ansvarar inte för direkta skador, indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd av användningen av Sensodynes webbplats. Alla implicerade garantier utesluts i den utsträckning detta är tillåtet enligt engelsk lagstiftning.

GSK ansvarar inte för virus som infekterar användarens dator till följd av nedladdning av ljud, video, data eller text från webbplatsen.

Hälsoråd

Även om alla tänkbara ansträngningar gjorts för att säkerställa att hälsoråden på denna webbplats är korrekta och aktuella, är de likväl allmänna till sin natur och GSK gör inga anspråk på och lämnar inga garantier för att de är korrekta eller användbara. Ingen användare bör förlita sig på att informationen på denna webbplats lämpar för något specifikt syfte. Specifika medicinska råd ska alltid inhämtas från legitimerad läkare.

Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats tillhör företagsgruppen GlaxoSmithKline 2001, 2005 och 2008 eller så har företagsgruppen fått tillstånd att använda materialet, såvida inget annat anges uttryckligen. All reproduktion av innehållet är förbjuden såvida inte följande tillstånd har beviljats:

Licens för kopiering för personligt bruk

Du får läsa, visa, skriva ut och ladda ner materialet på dessa sidor endast för eget, icke-kommersiellt bruk.

Licens för återkopiering för begränsade syften.

Du får återkopiera materialet för personligt bruk av enskild tredje part under följande förutsättningar:

  1. Du anger webbplatsen Sensodyne som källa till materialet. Du måste ta med denna hänvisning samt webbadressen till Sensodyne (http://www.Sensodyne.se/) i kopian av materialet och även informera tredje part att dessa villkor också gäller honom eller henne och att han/hon måste följa dem.
  2. Denna licens för återkopiering tillåter inte att materialet eller någon del av det tas med i något annat arbete eller någon annan publikation, vare sig som papperskopia, i elektroniskt format eller i någon annan form. I synnerhet (men utan begränsning) får ingen del av webbplatsen (http://www.Sensodyne.se/) distribueras eller kopieras i något som helst kommersiellt syfte.

Ingen del av webbplatsen (http://www.Sensodyne.se/) får reproduceras på, överföras till eller lagras på någon annan webbplats eller i någon annan form av elektroniskt återvinningssystem.

Oavsett om det anges uttryckligen eller inte, så tillhör varumärken, apparater, servicemärken och logotyper som visas på denna webbplats företagsgruppen GlaxoSmithKline, deras PR-partner eller tredje part.

SENSODYNE och PRO-EMALJ är registrerade varumärken som tillhör företagsgruppen GlaxoSmithKline.

HYPERLÄNKAR

Vissa hyperlänkar på denna webbplats vidarebefordrar dig till webbplatser som inte kontrolleras av GSK. Om du aktiverar någon av dessa länkar lämnar du webbplatsen (http://www.Sensodyne.se/) GSK tar inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser som tillhör tredje part och ger inga som helst garantier (uttryckliga eller implicita) vad gäller informationen på sådana webbplatser. GSK har ingen kontroll över sådana webbplatsers utformning eller innehåll och rekommenderar varken dem eller deras innehåll och ej heller produkter och tjänster från tredje part. Observera att du genom att ladda ner datorprogram från vissa webbplatser riskerar att göra intrång i tredje parts upphovsrätt och kan drabbas av datavirus i ditt eget system. Kontrollera därför alltid den rättsliga informationen och dataskyddsbestämmelserna till alla webbsidor tillhörande GSK eller tredje part som du länkar till.

Användning av information

Meddelanden från användare (med undantag av personlig eller hälsorelaterad information som täcks av GSK:s dataskyddspolicy) behandlas som icke-konfidentiella och oskyddade. GSK kan använda denna information i alla syften, inklusive reproduktion, publicering och dylikt, och kan också använda idéerna för olika syften, däribland kommersiella.

JURIDIKTIONSORT

De här allmänna villkoren och innehållet på denna webbplats regleras av engelsk lag.

Ändringar

Dessa villkor kan när som helst revideras och användaren tillråds därför att kontrollera dem med jämna mellanrum.